STATUT
STOWARZYSZENIA DROBNOSTKI

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Stowarzyszenie Drobnostki zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.


§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miernicza 11, 81-527 Gdynia.


§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Trójmiasta i województwa pomorskiego.

 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.


§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.


§5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.


§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.Rozdział II.

Cele i sposoby ich realizacji


§7

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, organizowanie, prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej na rzecz dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Celem Stowarzyszenia jest również propagowanie jeździectwa, sportu jeździeckiego oraz podnoszenie świadomości na temat dobrostanu zwierząt.§8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności statutowej poprzez:

 • rehabilitację dzieci, młodzieży, dorosłych;

 • organizowanie i prowadzenie zajęć hipoterapii dla dzieci, z uwzględnieniem sportu osób niepełnosprawnych i para jeździectwo;

 • edukację rodzin osób niepełnosprawnych;

 • edukację społeczną;

 • rozwój zawodowy oraz podnoszenie kwalifikacji terapeutów;

 • prowadzenie innych form terapii np. zajęcia na basenie, dogoterapia i inne;

 • działalność na rzecz propagowania jeździectwa;

 • organizowanie imprez i eventów o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym i edukacyjnym;

 • działalność naukowa i oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów oraz prowadzenie badań naukowych;

 • wydawnictwa związanego z celami Stowarzyszenia (np. broszury, informatory, publikacje);

 • wspieranie osób niepełnosprawnych;

 • aktywizowanie ludzi zdrowych a zwłaszcza młodzieży na rzecz działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej;

 • ochrona i promocja zdrowia;

 • pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej, i społecznej osób wykluczonych zagrożeniem społecznym;

 • działalność charytatywna;

 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;

 • promocja i organizacja wolontariatu;

 • wspieranie i współpraca z organizacjami oraz podmiotami zajmującymi się pacjentami geriatrycznymi i w stanie terminalnym;

 • udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele stowarzyszenia;

 • współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i zagranicą;

 • organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów rehabilitacyjnych oraz medycznych;

 • edukacja dzieci i młodzieży poprzez uprawianie sportów konnych w oparciu o przyjazne i pozytywne nastawienie do koni, właściwe szkolenie od podstaw oraz tworzenie przyjacielskiej relacji i więzi z koniem;

 • inspirowanie, rozwijanie i propagowanie alternatywnych metod komunikacji z końmi opartych na partnerskiej współpracy zwierzęcia z człowiekiem;

 • rozwijanie i propagowanie właściwie pojmowanej sztuki jeździeckiej zakładającej chęć porozumienia z koniem i mającej na uwadze dobro konia;

 • roztoczenie dożywotniej opieki nad końmi zasłużonymi dla rozwoju sportu, hipoterapii i hodowli oraz nad końmi odratowanymi;

 • szeroko zakrojona działalność na rzecz koni, ich ratowania i ochrony oraz poprawy losu i bytu tych zwierząt w świecie ludzi;

 • podejmowanie i propagowanie działań zmierzających do eliminacji agresji i przemocy wobec zwierząt, występowanie przeciwko wszelkiego rodzaju form okrucieństwa oraz uwrażliwianie ludzi na krzywdę i cierpienie;

 • inicjowanie, rozwijanie i propagowanie różnorodnych form terapii z koniem w roli terapeuty, wykorzystując wpływ konia na człowieka i jego psychikę.


 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności statutowej poprzez:

 • 86.90.D Działalność paramedyczna;

 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;

 • 88.10.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

 • 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieklasyfikowana;

 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa. gdzie indziej nieklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane;

 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

 • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej. gdzie indziej nieklasyfikowana;

 • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 • 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;

 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.


3. Przychody z odpłatnej działalności statutowej są przeznaczane wyłącznie na realizacje celów stowarzyszenia.Rozdział III.

Członkowie Stowarzyszenia


§9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 2. Stowarzyszenie posiada członków:

  1. Zwyczajnych

  2. Wspierających

  3. Honorowych
§10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu czterech miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej ni później niż w ciągu czterech miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.


§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.


§12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;

 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków;

 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

 4. regularnego opłacania składek.


§13

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.


§14

 1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu;

  2. wykluczenia przez Zarząd:

   1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich;

   2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia;

   3. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

  1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia


§15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna


§16

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


§17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.


§18

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 2. Zarząd składa się z 3 osób, spośród których na zebraniu walnym wybiera prezesa, sekretarza i skarbnika.

 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.Walne Zebranie Członków


§19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania poprzez przekazanie informacji drogą elektroniczną lub pisemną. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

  1. z własnej inicjatywy;

  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej;

  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować na sprawami, dla których zostało zwołane.


§20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

 2. uchwalenie zmian statutu;

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.


Zarząd


§21

 1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z 3 osób, w tym z prezesa, sekretarza i skarbnika.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.


§22

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania;

 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;

 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;

 7. zwoływanie Walnego Zebrania;

 8. ustalanie wysokości składek członkowskich.


Komisja Rewizyjna


§23

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na Zebraniu Walnym.

 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.


§24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;

 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu;

 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;

 4. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielenie absolutorium Zarządowi;

 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności;

 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.


Rozdział V.

Majątek i gospodarka finansowa


§25

 1. Majątek stowarzyszenia stanowią materialności, nieruchomości oraz środki finansowe nabyte podczas funkcjonowania stowarzyszenia.

 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

  1. składki członkowskie;

  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu oraz zbiórek publicznych;

  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty;

  4. przychody z własnej działalności.

 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.


Sposób reprezentacji


§26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest jeden członek zarządu, przy zobowiązaniach powyżej 10 tysięcy dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe


§27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


§28

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.